วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อคือ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 1.15 ตารางวา ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่บ้านเลขที่ 667 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษา

  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตได้รับอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา

0 บุคลากร
0 นักศึกษา
0 หลักสูตร
0 งานวิจัย

ประมวลภาพกิจกรรม วพบ. สงขลา

กำลังโหลด...

หัวหน้าฝ่าย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ดร. ศุลีพร เพชรเรียง

Suleeporn Phetriang, Ed.D.

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ จีระภา นะแส

Mrs. Jeerapar Nasae

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร. มาริสา สุวรรณราช

Marisa Suwanraj, Ph.D.

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

ดร. ศิริวรรณ ชูกำเนิด

Siriwan Chukumnird, Ph.D.

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง