อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. ศุลีพร เพชรเรียง

Suleeporn Phetriang, Ed.D.

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ จีระภา นะแส

Mrs. Jeerapar Nasae

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร. มาริสา สุวรรณราช

Marisa Suwanraj, Ph.D.

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

ดร. ศิริวรรณ ชูกำเนิด

Siriwan Chukumnird, Ph.D.

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ