ระบบคลังความรู้

คลังความรู้ วพบ. สงขลา

หากต้องการแก้ไขหรือลบข่าวสารกรุณาติดต่อกลุ่มงานวิทยบริการฝ่ายสารสนเทศ

ทั้งหมด 319 รายการ

ลำดับ หัวข้อ QR Code
1การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาทำงานนอกบ้าน
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ผู้เขียน: อ.นิตยา ไชยรัตน์, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
2คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็นแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผู้เขียน: ดร.ดวงมน ทรัพย์สินเสรี, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
3Debriefing ให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินิก
ผู้เขียน: อ.อรทัย แก้วมหากาฬ, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
4อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้เขียน: อ.วรินทร์ลดา จันทวีเมือง, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
5สรุปการเข้ารับฟัง Pathophysiology of Immune Disorder: HIV
ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล
ผู้เขียน: นางสาวทิพย์ศิริ สหวรพันธํุ์, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
6อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้เขียน: อ วรินทร์ลดา จันทวีเมือง, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
7สรุปการเข้ารับฟัง Pathophysiology of Immune Disorder: HIV
ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล
ผู้เขียน: นางสาวทิพย์ศิริ สหวรพันธํุ์, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
8การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้เขียน: วิกานดา หมัดอะดั้ม, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
9Simulation based Learning
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ผู้เขียน: น.ส.ปภัชญา มีชัยชนะ, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
10Simulation based Learning
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ผู้เขียน: นางสาวปภัชญา มีชัยชนะ, เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2564
ลำดับ หัวข้อ QR Code
© สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้อง